Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 107-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/12/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Analysis of chili value chain in Dong Thap Province

Từ khóa:

Chuỗi giá trị, giá trị gia tăng và ớt

Keywords:

Chili, value-added, value chain

ABSTRACT

Dong Thap is a leading province of chili production in the Mekong Delta. Dong Thap chili is high competitive advantage in spicy quality compared to other regions; There are, however, many problems from production to distribution. The study applied the value chain approach of Kaplinsky & Morris (2001), the ValueLinks method of GTZ (2007), Marking value chains work better for the poor (M4P, 2008) and participation of chain actors. The research objectives include (1) assessment of production and distribution situation of chili in Dong Thap, (2) analysis of chili value chain, and (3) suggestion of strategic solutions for upgrading chili value chain. The solutions help facilitators at all levels to develop further policies and better measures to added value of chili product, such as improving chili variety, use of organic fertilizers and research on use of water from drying chili instead of plant protection chemicals; in the production stage, it is necessary to develop large scale production, improve product quality and business linkage; in the distribution stage it should increase high quality of frozen and dried chili for export as well as reduce dependence on the Chinese market.

TÓM TẮT

Đồng Tháp là tỉnh sản xuất ớt lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (2.677 ha). Ớt Đồng Tháp được sản xuất tập trung ở huyện Thanh Bình, là sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao về độ cay so với trồng ở các vùng khác. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề liên quan đến khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ ớt. Nghiên cứu dựa vào lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky & Morris (2001), phương pháp liên kết chuỗi giá trị của GTZ Eschborn (2007), nâng cao thị trường cho người nghèo (M4P, 2008) và sự tham gia của các tác nhân tham gia chuỗi. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm (1) Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt tỉnh Đồng Tháp, (2) Phân tích chuỗi giá trị ớt và (3) Đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị ớt nhằm giúp các nhà hỗ trợ các cấp có đủ cơ sở xây dựng các chính sách và giải pháp phù hợp hơn để tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững chuỗi ngành hàng từ tập trung cải tạo giống, sử dụng phân hữu cơ và nghiên cứu nước sấy ớt sử dụng thay thuốc bảo vệ thực vật; Khâu sản xuất cần phát triển liên kết sản xuất qui mô lớn, nâng cao chất lượng và kết nối đầu ra; Khâu tiêu thụ cần tăng cường ớt cấp đông và sấy khô xuất khẩu chất lượng cao, giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

 

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 100-111
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 110-121
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-33
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-49
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 61-70
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 96-108
Tải về
Số 18 (2015) Trang: 16-25
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Sep 22 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
CAS paper No 96 (2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số 2 (2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số 23 (2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
1 (2013) Trang: 35
Tạp chí: VIETNAM RICE, FARMERS AND RURAL DEVELOPMENT
226 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Challenge to Sustainable Development in the Mekong Delta : Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...