Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 61-70
Tải về

ABSTRACT

Coconut fibrous husk, a byproduct of agriculture, is used very effectively to produce a mid-product called coconut fiber silk. Coconut fiber silk is used to make final products such as string, net, carpet, etc... This product line is developing very strongly in MekongDelta, particularly in Ben Tre and Tra Vinh provinces. This industry not only helps consume the coconut fibrous husk byproduct  but also creates new jobs for jobless people in rural areas, especially for the poors and women. However, at this time, this industry is not stable because of lacking of the links among chain actors that lead to a fluctuated market price. Therefore, to foster this product line and improve the poors? income, a study of coconut fiber silk value chain needs to be conducted. The chain actors include coconut fiber silk export companies, coconut brokers, coconut fiber silk enterprises, workers who are making final products from coconut fiber silk. There is a link among actors called vertical links. Besides, the horizontal links must be also studied, such as supporting organizations, coconut associations. The purpose of this study is to provide useful information to local authorities to support the process of developing policy and strategic plan for coconut fiber silk products. The final goal is to create more jobs and increase income for grassroot in rural areas.

Keywords: coconut fiber silk, value chain, value added

Title: Study on value chain of coconut fiber products: job creation and improvement of  the poors?  income in the Mekong Delta

TóM TắT

Vỏ dừa là một phụ phẩm của nông nghiệp và nó đã được tận dụng rất hiệu quả để sản xuất những sản phẩm như tơ xơ dừa ép kiện, dây, lưới, thảm tơ xơ dừa,? Ngành hàng này phát triển mạnh ở tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một số tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã góp phần tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn nhưng ngành hàng này cũng khá bấp bênh do giá cả đầu ra không ổn định, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa những tác nhân tham gia vào ngành hàng. Để phát triển ngành hàng và để gia tăng việc làm và cải thiện thu nhập của người nghèo thì việc phân tích chuỗi giá trị tơ xơ dừa cũng như phát triển chiến lược nâng cấp chuỗi là rất quan trọng. Để phát triển một ngành cần xem xét các vấn đề liên quan đến những người se chỉ ở cấp độ nông hộ với những tác nhân khác có trong chuỗi như thương lái mua bán dừa, người sản xuất nguyên liệu tơ, người dệt lưới, công ty xuất khẩu ?  liên kết này là liên kết dọc; ngoài ra phải xem xét các mối liên kết giữa những tổ chức hỗ trợ, thúc đẩy chuỗi, những hiệp hội của ngành hàng gọi là liên kết ngang. Mục tiêu phân tích chuỗi giá trị tơ xơ dừa là cung cấp thông tin hữu ích cho địa phương trong việc hoạch định chính sách phát triển ngành hàng tơ xơ dừa để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo tham gia trong chuỗi thông qua việc phân tích chuỗi giá trị.

Từ khóa: Tơ xơ dừa, chuỗi giá trị, giá trị tăng thêm

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 100-111
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 107-119
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 110-121
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-33
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-49
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 96-108
Tải về
Số 18 (2015) Trang: 16-25
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Sep 22 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
CAS paper No 96 (2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số 2 (2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số 23 (2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
1 (2013) Trang: 35
Tạp chí: VIETNAM RICE, FARMERS AND RURAL DEVELOPMENT
226 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Challenge to Sustainable Development in the Mekong Delta : Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...