Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 31-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Factors affecting managment capacity of community - level officials in the new rural construction process in Can Tho City

Từ khóa:

Năng lực quản lý, cộng đồng, nông thôn mới

Keywords:

Management capacity, community, new rural

ABSTRACT

The quality of human resources plays an important role in implementing the national target program titled new rural construction. However, the management capacity of officials at community level is limited. This has affected the effective use of resources. That was reason why the research interviewed directly 131 community officials in 4 communes with structured questionnaire to determine factors affecting managment capacity of community officials in the new rural construction process in Can Tho city to find solutions to improve the management capacity of community officials. Cronbach's Alpha test, factor analysis and multiple regression analysis were applied. The research results showed that the factors affecting management capacity of community officials vary from this commune to another. Based on the SWOT analysis, various solutions to enhance management capacity of community officials were also proposed as foundations of proper policies helping successful implementation of the new rural construction national program.

TÓM TẮT

Chất lượng nguồn nhân lực cấp cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên, năng lực quản lý cấp cộng đồng còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Do đó, đề tài đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 131 cán bộ cấp cộng đồng bằng phiếu câu hỏi cấu trúc tại 4 xã để xác định “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ cấp cộng đồng tham gia tiến trình xây dựng xã nông thôn mới tại thành phố Cần Thơ” nhằm tìm ra giải pháp nâng cao năng lực quản lý cán bộ. Bài nghiên cứu này tiến hành kiểm định Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại các xã khác nhau nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý cũng khác nhau. Trong nghiên cứu cũng đề xuất các nhóm giải pháp khác nhau để nâng cao năng lực quản lý cấp cộng đồng dựa vào phân tích SWOT. Với những kết quả đạt được, bài nghiên sẽ là cơ sở khoa học để các sở ban ngành có các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý cấp cộng đồng, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 32-39
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-83
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 79-86
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 98-106
Tải về
(2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
(2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
12 (2021) Trang: 1048-1054
Tạp chí: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
7 (2020) Trang: 1465-1473
Tạp chí: European Journal of Molecular and Clinical Medicine
29 (2020) Trang: 748-755
Tạp chí: International Journal of Advanced Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...