Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2020) Trang: 1465-1473
Tạp chí: European Journal of Molecular and Clinical Medicine
Liên kết:

A structured questionnaire was used to collect data with 184 observations of the cooperative farmer group and 230 that of the non-cooperative farmer group. The results indicated that technical efficiency mean of the cooperative grower group was greater than that of the non-cooperative grower group in seasons 2, and 3, while this figure of the cooperative farmer category was lower than that of the non-cooperative farmer category in the first season. Additionally, the positive determinants of technical efficiency in the cooperative farmer group were the age and plant density in season 1, the wrapping bag in seasons 1, and 2, the land area in season 1, and 3, and the credit access and market access in season 3. Meanwhile, the negative factors were the payment for agro-input wholesaler and classifying sale in season 1, the credit access in season 2, the age, education, farming experience and plant density in season 3. In the non-cooperative farmer group, the positive determinants were the land area in seasons 2, and 3, the credit access in season 2, and the plant density in season 3. However, the negative elements were the wrapping bag in seasons 1, and 2, the age, education, farming experience, market access and land area in season 1, and the classifying sale in season 2.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 31-41
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 32-39
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-83
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 79-86
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 98-106
Tải về
(2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
(2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
12 (2021) Trang: 1048-1054
Tạp chí: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
29 (2020) Trang: 748-755
Tạp chí: International Journal of Advanced Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...