Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2020) Trang: 1664-1672
Tạp chí: European Journal of Molecular & Clinical Medicine

The study investigated the determinants of economic efficiency among Hoaloc-mango growers in Vietnam.  The result revealed that the mean economic efficiency of the cooperative farmer group was greater than that of the non-cooperative farmer group in seasons 1, and 2, and less than in season 3. The positive determinants of the economic efficiency of the cooperative farmer group were age, and education in season 1, credit access in seasons 2, and wrapping bag and classifying sale in season 3, while the negative factors were farming experience, credit access, payment for the agro-input wholesaler, market access, classifying sale, plant density in season 1, age, education, credit access, wrapping bag, market access in season 2, and farming experience, credit access, and plant density in season 3. The positive factors of EE in the non-cooperative farmer group were credit access, and plant density in seasons 1, credit access, and market access in season 2, and farming experience, classifying sale, and plant density in season 3. On the other hand, the negative determinants of economic efficiency of non-cooperative farmer group were age, wrapping bag in season 1, education, farming experience, and classifying sale in season 2, and age, education, and payment for the agro-input wholesaler in season 3.

Key words - Economic efficiency, cooperative, non-cooperative

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 31-41
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 32-39
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-83
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 79-86
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 98-106
Tải về
(2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
(2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
12 (2021) Trang: 1048-1054
Tạp chí: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
7 (2020) Trang: 1465-1473
Tạp chí: European Journal of Molecular and Clinical Medicine
29 (2020) Trang: 748-755
Tạp chí: International Journal of Advanced Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...