Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 98-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/07/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Value chain analysis of “Cat Chu” mango (Mangifera Iindica) in the Dong Thap Province

Từ khóa:

Chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, xoài Cát Chu

Keywords:

Added value, “Cat Chu” mango, value chain

ABSTRACT

Mango area of Dong Thap - about 9,031 ha, of which 60% is Chu mango - is the largest in Mekong Delta. Experienced farmers have successfully applied off-season techniques to harvest mango crops whole year-
round. However, the implementation of linkage in the production and consumption remains difficulties which are needed a systematic research. Integrated value chain approach (Kaplinsky & Morris, 2000; Recklies, 2001; GTZ Eschborn, 2007; M4P, 2007 and Vo Thi Thanh Loc, 2013) was used to analyze operations of the Chu mango value chain in Dong Thap. The result showed that mango farming is small-scaled individuals, except only one mango Cooperative. There is not mango processing factory in Dong Thap province. Export channel is about 75% of total fresh mango markets (mainly to the Chinese market). Shortening market channel and farmers linkage help reduce costs and increase profits for the chain actors.

TÓM TẮT

Đồng Tháp là tỉnh có diện tích trồng xoài nhiều nhất ĐBSCL 9.031ha. Trong đó, diện tích trồng xoài Cát Chu chiếm 60%. Nông dân trồng xoài có nhiều kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng thành công kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ vì thế mùa vụ thu hoạch xoài là quanh năm. Tuy nhiên, việc thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ còn nhiều khó khăn vướng mắc. Do đó, một nghiên cứu mang tính hệ thống là rất cần thiết để tìm ra các vấn đề tồn tại từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận của Kaplinsky & Morris (2000),  Recklies (2001), Eschborn GTZ (2007), M4P (2007) và Võ Thị Thanh Lộc (2013) để phân tích sự vận hành của chuỗi giá trị xoài Cát Chu Đồng Tháp. Kết quả cho thấy qui mô sản xuất của nông dân nhỏ lẻ, toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ có 1 HTX xoài, chưa có công ty chế biến xoài. Kênh thị trường xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn 75% tổng lượng xoài tiêu thụ (chủ yếu xuất khẩu xoài tươi sang thị trường Trung Quốc). Việc rút ngắn kênh thị trường và liên kết nông dân sản xuất giúp giảm được chi phí và gia tăng lợi nhuận cho các tác nhân tham gia.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 31-41
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 32-39
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-83
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 79-86
Tải về
(2020) Trang: 12-16
Tạp chí: Proc. Of the 2nd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
(2020) Trang: 56-60
Tạp chí: Proc. Of the 3rd International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management
12 (2021) Trang: 1048-1054
Tạp chí: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
7 (2020) Trang: 1465-1473
Tạp chí: European Journal of Molecular and Clinical Medicine
29 (2020) Trang: 748-755
Tạp chí: International Journal of Advanced Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...