Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/11/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Human factor in Southeast Asia reforms (from the second half of the 19th century to the early 20th century)

Từ khóa:

Cải cách, Đông Nam Á, nhân tố con người trong cải cách

Keywords:

Reform, Southeast Asia, human factor in reform

ABSTRACT

From the second half of the 19th century to the early 20th century, the role of human factor in Southeast Asia reforms is criticallyimportant. The most important factor is position and power of reform leaders deciding successful reforms or not.  Because successful reforms depend on top-down path, the factor deciding successful reforms is the upper class not the peasant one. The reform in Thailand (Siam) was successful because the upper class was the leader of this reform. On the other hand, the reforms in Philippines, Indonesia and Vietnam failed because the peasant classes were leaders of these reforms.

TÓM TẮT

Yếu tố con người trong các cuộc vận động cải cách ở Đông Nam Á có vai trò rất  quan trọng trong giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Trong yếu tố con người thì vai trò và vị thế của người lãnh đạo cải cách là quan trọng nhất quyết định đến sự thành công hay thất bại của chương trình cải cách đó. Các cuộc vận động cải cách diễn ra và thắng lợi theo con đường từ trên xuống nên nhân tố đảm bảo thắng lợi cho cải cách không phải là quần chúng nhân dân mà là tầng lớp lãnh đạo đất nước. Nếu tầng lớp bên trên là lực lượng khởi xướng cải cách thì đảm bảo sự nghiệp cải cách thành công điển hình ở Đông Nam Á cóThái Lan (Xiêm). Còn đối với các nước khác như Indonesia, Philippines và Việt Nam thì cuộc vận động cải cách diễn ra sôi nổi nhưng do tầng lớp bên dưới xã hội tiến hành nên thất bại.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...