Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 42-53
Tạp chí: Khoa học xã hội Tây Nguyên
Liên kết:

Xuất phát từ những góc nhìn khác nhau trong các nghiên cứu, có nhiều quan
điểm về sự thành công của Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản vào giai đoạn nửa cuối thế kỉ
XIX. Vì thế, để có thể hiểu thấu đáo vấn đề này, chúng ta cần nghiên cứu tất cả những
nhân tố làm nảy sinh và tác động đến sự ra đời của lực lượng lãnh đạo cải cách ở Nhật
Bản. Áp lực xâm lược của thực dân phương Tây chính là chất xúc tác lịch sử tạo điều
kiện cho lực lượng lãnh đạo cải cách ở Nhật Bản nảy sinh cũng như thúc đẩy những yếu
tố nội sinh bên trong. Thể chế chính trị phong kiến phân quyền của Nhật Bản đã tạo điều
kiện cho sự phát triển của mỗi han, đặc biệt là các han Tây Nam sau này đóng vai trò tiên
phong trong phong trào cải cách. Sự phát triển kinh tế công thương nghiệp đã làm thay
đổi trật tự thứ bậc các giai tầng trong xã hội. Tầng lớp samurai cấp tiến xuất hiện và trở
thành lực lượng tiên phong đưa phong trào cải cách đến thành công. Nhật Bản có đời
sống văn hóa tinh thần rất đa dạng với sự tồn tại nhiều hệ tư tưởng. Điều này giúp cho
người Nhật dễ dàng chấp nhận và tiếp thu văn minh phương Tây. Tất cả những nhân tố
này tác động đến sự ra đời và quyết định đến thành công Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản.

 
Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...