Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về

ABSTRACT

Innovation, reform and social revolution are three different concepts to show three methods making a change in different levels. This reseach gives some general theoretical issues of three concepts - innovation, reform and social revolution. Through the presentation, comparision among these concepts, the author helps readers to understand deeply and comprehensivly about relationship among them.

Keywords: Innovation, reform, social revolution

Title: Some theoretical issues of innovation, reform and social revolution

TO?M TĂ?T

Đô?i mơ?i, ca?i ca?ch va? ca?ch ma?ng xa? hô?i la? ba pha?m tru? kha?c nhau đê? chi? ba phương thư?c ta?o ra sư? thay đô?i ơ? như?ng mư?c đô? kha?c nhau. Ba?i viê?t kha?i qua?t mô?t sô? vâ?n đê? ly? luâ?n vê? ba kha?i niê?m đô?i mơ?i, ca?i ca?ch va? ca?ch ma?ng xa? hô?i. Thông qua viê?c tri?nh ba?y, đô?i chiê?u, so sa?nh ca?c kha?i niê?m vơ?i nhau nhă?m giu?p ngươ?i đo?c hiê?u mô?t ca?ch sâu să?c va? toa?n diê?n vê? mô?i liên hê? giư?a ca?c kha?i niê?m. 

Tư? kho?a: Đô?i mơ?i, ca?i ca?ch, ca?ch ma?ng xa? hô?i

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...