Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/04/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

“New order" in Indonesia -“half-reform” model

Từ khóa:

“trật tự mới” ở Indonesia, chế độ độc tài Suharto, mô hình cải cách “nửa vời” ở Indonesia

Keywords:

“New order" in Indonesia, the Suharto dictatorship, “half-reform” model in Indonesia

ABSTRACT

During the administration of President Sucarno, Indonesia society, economy and politics faced a profound crisis. Under increasing pressure of Indonesian military, President Sucarno had to resign and lost his power to Minister Suharto. After having the control of government, President Suharto declared "new order" in Indonesia (1967-1998). In this research, we focus on two main contents which are “half -reforms” in the economy and politics of the Suharto dictatorship shown by the "new order" model.

TÓM TẮT

Trong giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Sucarno, nền kinh tế-chính trị-xã hội Indonesia bị khủng hoảng sâu sắc. Trước áp lực của quân đội, Tổng thống Sucarno phải trao quyền tổng thống cho tướng Suharto. Sau khi nắm được chính quyền, Tổng thống Suharto tuyên bố thiết lập “trật tự mới” ở Indonesia (1967-1998). Trong bài nghiên cứu này chúng tôi tập trung hai nội dung là tính “nửa vời’” trong kinh tế và tính “nửa vời” trong chính trị của chế độ độc tài Suharto thể hiện qua mô hình “trật tự mới”.

Trích dẫn: Phạm Thị Phượng Linh, 2016. “Trật tự mới” ở indonesia - mô hình cải cách “Nửa vời”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 90-95.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...