Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 80-88
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/12/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Students? satisfaction with the credit-based training system at Can Tho university

Từ khóa:

Sự hài lòng, chương trình đào tạo, hệ thống tín chỉ, tín chỉ, học phần

Keywords:

Satisfaction, training program, credit training system, credit, units of study

ABSTRACT

Since academic year 2007-2008, Can Tho University has implemented the credit-based training system. the system has since then created active and initiative learning environment for students. Based on the data of the survey on 550 students of key training programs offered by Schools and Faculties of the university, the present paper reports the results of an investigation into students? satisfaction with the present training system and future adjustments to the system. It is found that many students satisfied with managing the training procedure, teaching, learning and evaluating activities of the system. However, many students did not satisfy with the training programs and training support services. Most students agreed with the plan to increase the number of credits on professional knowledge in the training programs and the time duration to sign up for units of study, select lecturers, organize evaluation activities and develop soft-skills for the students.

TóM TắT

Việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) từ năm học 2007-2008. Sau 5 năm thực hiện, hệ thống đào tạo theo tín chỉ đã tạo ra môi trường học tích cực và chủ động cho sinh viên (SV) của Trường. Dựa vào số liệu điều tra từ 550 SV thuộc một số chương trình đào tạo (CTĐT) của các Khoa, bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với các mặt tổ chức và hoạt động đào tạo theo HTTC của Trường ĐHCT. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ SV hài lòng với các nội dung thực hiện cụ thể hay tiêu chí về tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; về giảng dạy, học tập và đánh giá học phần tương đối cao. Tuy nhiên, những tiêu chí cụ thể về CTĐT, về điều kiện và hoạt động hỗ trợ đào tạo cũng có tỉ lệ không hài lòng tương đối cao. Phần lớn SV ủng hộ kế hoạch tăng số tín chỉ về các học phần chuyên ngành, tăng thời gian đăng ký học phần, chọn giảng viên, tổ chức thi kết thúc học phần tập trung, và phát triển kỹ năng mềm cho SV.

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 148-156
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 216-221
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 87-95
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 96-104
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...