Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 216-221
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về

ABSTRACT

In view of enhancing decision-making mechanism meeting rapid demands, flexibility, and new opportunities of higher education, Vietnamese government needs to establish a better administrative environment/mechanism which take higher education institutions as a centered-base for the mechanism development. This environment will not only mobilize its creativities and activeness but also promote legal accountabilities of the institutions. Proposed solutions are placed on the government ?s allocation policies regarding individual managerial  activities; improving higher education?s competition and commitments; enhancing autonomy and inspection; accomplishing leverage policies together with flexible principles and harmony as well as uniting higher education?s autonomous awareness

Keywords: autonomous mechanism , establishing a better environment for institutions based-management

Title: Establishing a better environment for higher education institutions based- management

TóM TắT

Để cơ cấu ra quyết sách của trường đại học đáp ứng nhanh chóng, linh hoạt các nhu cầu và cơ hội mới xuất hiện, Nhà nước cần thiết lập môi trường cho sự vận hành quản lý lấy trường đại học làm trung tâm. Môi trường do Nhà nước đảm bảo dựa trên nguyên lý quản lý phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm pháp lý và xã hội của trường đại học. Nó đồng hành cùng các thể chế trao quyền tự chủ được Nhà nước đặt định. Giải pháp vấn đề liên quan đến phương thức phân định hoạt động từng cấp, tăng cường tính cạnh tranh và cam kết, hoàn thiện thể chế tự quản và kiểm soát, thực thi chính sách đòn bẩy,  vận dụng các nguyên lý linh hoạt và cả sự thống nhất nhận thức tự chủ.      

Từ khoá: cơ chế tự chủ,  đảm bảo cơ chế tự chủ

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 148-156
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 80-88
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 87-95
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 96-104
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...