Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 148-156
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về

ABSTRACT

Curriculum management is an important content in higher education activities.  The curricula based on open and multi forms are managed upon autonomy and accountability which ensure the harmony among individuals, markest and the state.  These new curricula gradually replace the former ones based upon definite forms which focus on the so-called early approach of specialized  education, to satisfy fixed careers for learners after graduation.  Generally, these former  curricula  used to be managed by centralized mechanism.  Accordingly, there is an urgent need for a new concept of curriculum management The curriculum management from the view points of micro and macro needs to be effectively and systematically approached with appropriate solutions to ensure the legal aspects and efficiency of  implementation and management together with satisfying the demands on quality assurance of higher education. 

Keywords: Curriculum management, present  situation,  solvable method

Title: Curriculum management ? a prequisite criterion to qualify the higher education

TóM TắT

Quản lý chương trình đào tạo là nội dung quan trọng trong tổ chức, hoạt động giáo dục đại học.  Các chương trình đào tạo theo diện rộng, đa dạng, được quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo hài ho?a lợi ích giữa cá nhân, thị trường và nhà nước đang thay thế dần các chương trình vốn đào tạo theo diện hẹp, sớm đi vào chuyên môn sâu, phục vụ cho một vị trí lao động định sẵn và được quản lý theo cơ chế tập trung.  Do đó, trong quản lý chương trình đào tạo từ go?c độ vĩ mô và vi mô cần có nhận thức mới; cần được tiếp cận hệ thống với những giải pháp thoả đáng để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, chấp hành cũng như đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giáo dục đại học.   

Từ kho?a: Quản lý chương trình đào tạo, thực trạng, giải pháp

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 216-221
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 80-88
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 87-95
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 96-104
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...