Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 96-104
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về

Abstract

Higher education reform towards increasing institutional autonomy inVietnamrequires the assurance of the accountability of 106 public universities for their external and internal stakeholders. The State plays a crucial role in getting this accountability implemented. This involves supervising the quality of training and research outputs, the relevance of their curricula, and their use of public subsidizes. However, the reality of implementing the assurance of social responsibility is still modest and inadequate that requires the State issues  relevant strategies for better management.

Keywords: accountability, the assurance of social responsibility, the role of State

Title: The assurance of the social responsibility of public universities

TóM TắT

Đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam theo hướng tăng quyền tự chủ, đòi hỏi phải bảo đảm trách nhiệm xã hội (TNXH) của 106 trường đại học công (TĐHC) đối với các bên có liên quan cả bên trong và bên ngoài trường. Nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong việc làm cho TNXH được thực thi. Điều này liên quan đến việc giám sát chất lượng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu, sự tương xứng chương trình và sự sử dụng các hỗ trợ công của trường đại học (TĐH). Thực trạng bảo đảm TNXH còn hạn chế và bất cập vì vậy Nhà nước phải đưa ra giải pháp quản lý phù hợp và hữu hiệu .

Từ khóa: Trách nhiệm, Đảm bảo trách nhiệm xã hội, Vai trò của nhà nước 

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 148-156
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 216-221
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 80-88
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 87-95
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...