Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 87-95
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về

abstract

On June 2009 National Assembly approved Resolution on guideline, orientation for a  financial mechanisms reform in higher education. Those concern transforming public funding allocation and control mechanisms. In a state-funded system likeVietnam, the state has most of  the power on provision and control for universities. However the trend to increasing the autonomy and accountability of public institutions has caused a shift to more financial autonomy and the reform of funding allocation mechanisms for universities in the financial policy of universities. The notion of Vught (1993) that ?Funding is the golden rule of policy? is a significant suggestion. The state can apply alternative public funding allocation mechanisms in ways which provide incentives for autonomy and accountability of universities.

Keywords: Public funding, Allocation mechanisms, Control, Autonomy, Accountability, Public universities

Title: Reforming Public Funding Allocation and Control Mechanism to Promote the Autonomy and Accountability of Public Universities

TóM TắT

Tháng 6 năm 2009 Quốc hội ra Nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Chủ trương và định hướng này liên quan đến việc đổi mới phương thức phân bổ và kiểm soát tài trợ công. Trong hệ thống tài trợ công như Việt Nam, Nhà nước quyết định hầu hết việc cung cấp và kiểm soát tài chính đối với trường đại học. Nhưng xu hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã dẫn tới sự dịch chuyển theo hướng tăng quyền tự chủ tài chính và đổi mới cơ chế phân bổ cho các trường trong chính sách tài chính giáo dục đại học (GDĐH). Quan niệm ?Tài trợ là nguyên lý thiết yếu của chính sách? của Vught (1993) là gợi ý có ý nghĩa. Nhà nước có thể áp dụng các phương thức tích cực để thúc đẩy tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học.

Từ khóa: Tài trợ công, Phương thức phân bổ, Kiểm soát, Tự chủ, Tự chịu trách nhiệm, Trường đại học công

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 148-156
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 216-221
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 80-88
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 96-104
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...