Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Modelling an intensive bananas in Long My District, Hau Giang Province

Từ khóa:

Cây chuối cấy mô, chuối già, chuối Xiêm, mô hình thâm canh chuối

Keywords:

Tissued culture banana plant, M. cavendishii, Musa sp., modelling an intensive bananas

ABSTRACT

Modelling an intensive bananas in Long My District, Hau Giang province was conducted from 05/2012 to 06/2013 by the two different materials of planting which were the tissued culture shoots and the traditional shoots of Xiem variety (Musa sp.) and dwarf cavendish (Musa cavendishii Lamb.). The agronomic morphologies (plant height, leaf number, circumference of pseudostem) at 8th month after planting showed that these tissued culture plants surpassed comparing to the traditional material. Bunch weight of the tissued culture cavendish of South America was heavier than the micropropagated bunch of Huong cavendish 25.8 kg and 21.78 kg/bunch, respectively. Bunch weight of Xiem variety was the same. Income from the intensive cultivation of cavendish cultivar was estimated 45 million VND/ha/crop and 18 million VND/ha/crop of the first season.

TóM TắT

Mô hình thâm canh chuối tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được thực hiện từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2013 với 2 vật liệu trồng khác nhau là cây cấy mô và chồi con địa phương của hai giống chuối Xiêm (Musa sp.) và chuối già (Musa cavendishii Lamb.). Kết quả cho thấy các đặc điểm nông học của cây cấy mô vào tháng thứ 8 sau khi trồng (chiều cao cây, chu vi gốc, số lá) vượt trội hơn cây trồng bằng chồi địa phương. Trọng lượng buồng của chuối già Nam Mỹ cấy mô (25,8 kg/buồng) lớn hơn so với giống chuối già Hương cấy mô trung bình 21,78 kg/buồng. Tương tự như vậy đối với giống chuối Xiêm. Trong vụ đầu tiên, mô hình thâm canh giống chuối già tiền lãi tương đương 45 triệu đồng/ha/vụ, so với giống chuối Xiêm canh tác theo nông dân thì tiền lãi là 18 triệu đồng/ha/vụ.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...