Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Effect of compact fluorescent lamp on off-season flowering of pitaya (Hylocereus undatus) in Chau Thanh District, Long An Province

Từ khóa:

Bóng đèn compact, bóng đèn tròn, mùa nghịch, nụ hoa, thanh long

Keywords:

Compact fluorescent bulb, incadescent bulb, off-season, flower bud, pitaya

ABSTRACT

Pitaya (also called dragon fruit) normally appears flower in long day and short night condition. The study was carried out at 3 villages including An Luc Long, Long Tri and Hiep Thanh of Chau Thanh district, Long An province, for stimulated flower by an artificial light. The experiments were conducted during off-season from September, 2013 to February, 2014. At Huynh Van Xinh?s (An Luc Long village) and Nguyen Hung Dung?s orchard (Long Tri village), the dragon fruit trees were successively induced by artificial light in the second crop after harvesting the first one. At Nguyen Van Trang?s orchard (Hiep Thanh village), however, the experiment was set up only one induction in February, 2014. There were at least 6 kinds of compact fluorescent lights (CFL) with 11-20 W to be used in these experiments. Traditional incandescent bulbs (60 W IB) were used as control treatment. All of light bulbs were installed from 1,000 (IB) to 1,800 (CFL) bulbs per hecta. The results revealed that the number of branches contained sprouted buds and total sprouted buds per tree (stem cluster) of CFL treatments were always higher than that of 60 W IB. In addition, using the CFL saved 40% energy comparing to the traditional IB, and also saved approximately 7 million VND/ha/cycle of flowering induction in off-season.

TóM TắT

Cây thanh long là loại trổ hoa trong điều kiện ngày dài đêm ngắn. Thí nghiệm ?xông đèn? để kích thích ra hoa cây thanh long được tiến hành tại 3 xã An Lục Long, Long Trì và Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Thời gian tiến hành trong mùa nghịch từ tháng 9/2013 đến tháng 2/2014. Tại vườn của ông Huỳnh Văn Xinh (xã An Lục Long) và của ông Nguyễn Hùng Dũng (xã Long Trì), sau khi thu hoạch đợt 1 thì tiến hành ?xông đèn? đợt 2. Riêng vườn của ông Nguyễn Văn Trạng (xã Hiệp Thạnh) thì chỉ tiến hành một đợt vào tháng 2/2014. Nghiệm thức là những loại bóng compact khác nhau và nghiệm thức đối chứng là bóng tròn 60 W. Các bóng đèn được bố trí 1.800 bóng compact và 1.000 bóng tròn/ha. Kết quả tổng hợp số liệu của 5 thí nghiệm cho thấy số nhánh ra nụ và tổng số nụ/trụ của nghiệm thức bóng đèn compact 20W luôn cao hơn so với bóng đèn tròn 60 W. Hơn nữa, sử dụng loại bóng đèn compact 20 W đã tiết kiệm được 40% lượng điện tiêu thụ so với sử dụng bóng đèn tròn 60 W, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất gần 7 triệu đồng/ha/chu kỳ xử lý.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...