Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về

ABSTRACT

Ten clones of ?Cau Duc? PMWaV2-free Queen pineapple were renewed by meristem tip culture. Then these plants were cultivated on field for comparison to suckers as initial materials. The primary results showed that these clones exhibited healthy turgor, non-symptomatic exposition. On the contrary, 84% of sucker plants exposed the typical symptom desease. Moreover, agronomic parameters of plant, fruit shape and qualitative fruit of the 10 clones are not significant comparing to sucker plants.

Keywords: micropropagation virus-free shoot, sucker

Title: Comparing growth and fruit weight of Queen pineapple between sucker material and micropropagation virus-free shoot

TóM TắT

Mười dòng khóm Queen ?Cầu Đúc? sạch bệnh héo khô đầu lá (HKĐL) được phục tráng bằng kỹ thuật cấy đỉnh sinh trưởng. Sau đó những dòng sạch bệnh này được trồng thử nghiệm ngoài đồng và so sánh với cây trồng bằng chồi nách. Kết quả cho thấy hầu hết các dòng cấy mô sạch bệnh có sức sống khỏe, không biểu hiện triệu chứng bệnh HKĐL. Trong khi đó, cây trồng bằng chồi nách thì có đến 84% số cây biểu hiện triệu chứng bệnh tiêu biểu. Hơn nữa, các thông số về cây, trái và chất lượng trái của 10 dòng cây cấy mô này không khác biệt thống kê so với cây trồng bằng chồi nách.

Từ khóa: cây cấy mô sạch bệnh; chồi nách

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...