Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về

ABSTRACT

Seeded fruit of ?NamRoi? pummelo is caused by cross pollination with other pollens of citrus. Spraying gibberellin 100 ppm at before and after opening stage of flower diminished 90% quantity of seed per fruit. Another studying also showed that copper-sulphate solution with 1-200 ppm concentration significantly inhibited pollen germination of ?Long? pummelo cultivar after soaking 6 hours on these solutions. However, these applying solutions with 100-200 ppm concentration did not effect to decreasing seed per fruit on theNamRoi plantation intercropping with ?Long? pummelo.

Keywords: gibberellin, sulphate copper, ?NamRoi? pummelo

Title: Studying effect of copper sulphate and gibberellin to seed number on ?Namroi? pummelo (Citrus maxima var. ?Namroi?)

TóM TắT

Hiện tượng trái bưởi Năm Roi có hột là do sự thụ phấn chéo với hạt phấn cây cam quýt khác trồng xen trong vườn. Phun gibberellin 100 ppm vào giai đoạn trước và sau khi hoa nở đã làm giảm 90% số hột/trái. Một thí nghiệm khác cho thấy dung dịch sulphate đồng có nồng độ 1-200 ppm đã ức chế sự nẩy mầm hạt phấn bưởi Lông có ý nghĩa thống kê sau 6 giờ ngâm. Tuy nhiên, áp dụng dung dịch CuSO4 100-200 ppm phun lên hoa trước và sau khi nở vài giờ đã không làm giảm số hột/trái của vườn bưởi Năm Roi có trồng xen bưởi Lông.

Từ khóa: gibberellin, sulphate đồng, bưởi Năm Roi

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...