Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2011
Số tạp chí 99(2011) Trang: 262101-262103
Tạp chí: APPLIED PHYSICS LETTERS

We investigated the electronic reconstruction at the n-type LaAlO3/SrTiO3 interface with hardx-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES) under grazing incidence. By exploiting the collapseof evanescent x-ray waves and the abrupt increase of x-ray absorption at the critical incidenceangle, our HAXPES study reveals a 2% electronic reconstruction from Ti4+ to Ti3+ occurring nearthe interface. Such an electronic reconstruction also extends from the interface into SrTiO3 with adepth of about 48 (~12 unit cells) and an estimated total charge transfer of ~0.24 electrons pertwo-dimensional unit cell.

Các bài báo khác
Số tạp chí vol. 11, no. 4(2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 26, no. 3(2011) Trang: 871-882
Tạp chí: IEEE Transactions on Energy Conversion
Số tạp chí Vol.2, No.2(2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...