Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2011
Số tạp chí vol. 16, no. 5(2011) Trang: 466-476
Tạp chí: Trans. of KIPE

In this paper, a high-performance current control for the single-phase PWM converter under distorted source voltages is proposed using a composite observer. By applying the composite observer, the fundamental and high-order harmonic components of the source voltage and current are extracted without a delay. The extracted fundamental component is used for a phase-lock loop (PLL) system to detect the phase angle of the source voltage. A multi-PR (proportional-resonant) controller is employed to regulate the single-phase line current. The high-order harmonic components of the line current are easily eliminated, resulting in the sinusoidal line current. The simulation and experimental results have verified the validity of the proposed method.

Các bài báo khác
Số tạp chí vol. 11, no. 4(2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 26, no. 3(2011) Trang: 871-882
Tạp chí: IEEE Transactions on Energy Conversion
Số tạp chí Vol.2, No.2(2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...