Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2011
Số tạp chí vol. 11, no. 6(2011) Trang: 846-855
Tạp chí: Journal of Power Electronics

This paper proposes a control mode switching scheme between vector control and constant V/ f control for induction machine(IM) drives for maximum torque utilization in a higher speed region. For the constant V/ f scheme, a smooth transition method from the linear range of PWM up to the six-step mode is applied, by which the machine flux and torque can be kept constant in a high-speed range. Also, a careful consideration of the initial phase angle of the voltage in the transient state of the control mode change between the vector control and V/ f schemes is described. The validity of the proposed strategy is verified by the experiment result for a 3-kW induction motor drives.

Các bài báo khác
Số tạp chí vol. 11, no. 4(2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 26, no. 3(2011) Trang: 871-882
Tạp chí: IEEE Transactions on Energy Conversion
Số tạp chí Vol.2, No.2(2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...