Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 197(2015) Trang:
Tạp chí: Bioresource Technology
Liên kết:

Most previous studies reported in literature on biodiesel production from sludge were performed by acid catalyzed transesterification that required long reaction time (about 24 h) and high methanol loading. The objective of this study was to investigate the in situ transesterification of sludge in subcritical mixture of methanol and acetic acid. At 250 °C and a solvent (85% methanol and 15% acetic acid) to sludge ratio of 5 (mL g−1), a FAME yield of 30.11% can be achieved in 30 min, compared to the yield of 35% obtained by the acid-catalyzed (4% H2SO4) transesterification which required 24 h at 55 °C and a methanol to sludge ratio of 25 (mL g−1). The method developed in this study avoided using mineral acid, significantly reduced reaction time and methanol loading to achieve comparable FAME yield.

Các bài báo khác
Số tạp chí 164(2015) Trang: 41-67
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
Số tạp chí 25(2015) Trang: 2561-2588
Tạp chí: SIAM Journal on Optimization
Số tạp chí 52(2015) Trang:
Tạp chí: Journal of Network and Computer Applications
Số tạp chí 2(2015) Trang: 1-4
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 752-753(2015) Trang: 588-592
Tạp chí: Applied Mechanics and Materials
Số tạp chí 754-755(2015) Trang: 468-472
Tạp chí: Applied Mechanics and Materials
Số tạp chí 2015(2015) Trang: 623-626
Tạp chí: Green Building, Materials and Civil Engineering
Số tạp chí 2015(2015) Trang: Open access
Tạp chí: Advances in Materials Science and Engineering
Số tạp chí 93(2015) Trang: 335-341
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 123982(2015) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Distributed Sensor Networks
Số tạp chí Proceedings(2015) Trang: 648-651
Tạp chí: International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications
Số tạp chí Proceedings(2015) Trang: 100-105
Tạp chí: International Conference on Computing & Communication Technologies Research, Innovation, and Vision for Future (RIVF)
Số tạp chí Proceedings(2015) Trang: 1758-1763
Tạp chí: International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
Số tạp chí 9(34)(2015) Trang: 90-97
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...