Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí Volume 3, Number 8(2016) Trang: e5
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications

The paper proposes a new approach to model a bio-environmental surveillance network as synchronous network systems, systems consist of components running simultaneously. In the network, bio-environmental factors compose a physical system of which executions proceed concurrently in synchronous rounds. This system is synchronized with a synchronous wireless sensor network, the observation network. Topology of the surveillance network is based on cellular automata to depict its concurrent characteristic. Several aspects of the above model is simulated by using the case study Brown Planthoppers surveillance network in the Mekong Delta.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5(4)(2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 6(2016) Trang: 162-169
Tạp chí: International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences
Số tạp chí 26(2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
Số tạp chí 5(2016) Trang: 1360-1368
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 11(2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí 9(2016) Trang: 1-7
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 7(2)(2016) Trang: 362-366
Tạp chí: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Số tạp chí 16(9)(2016) Trang: e5
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...