Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 9(2016) Trang: 1-7
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications

Communicating coverage of automatic BPH light trap surveillance network characterizes how well an area is monitored or tracked by automatic light traps. Connectivity is an important required that shows how nodes in a automatic BPH light trap surveillance network (BSNET) can effectively communicate. Some areas in the deployment region are more important than other areas and need to be covered. In this paper, we propose a new approach based hexagonal cellular automata to find the automatic light trap node distribution. This approach are ensure the deployment region that maximizes the coverage area of BSNET, and preserve connectivity between nodes provided.

Các bài báo khác
Số tạp chí 5(4)(2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 6(2016) Trang: 162-169
Tạp chí: International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences
Số tạp chí 26(2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
Số tạp chí 5(2016) Trang: 1360-1368
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 11(2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí 7(2)(2016) Trang: 362-366
Tạp chí: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Số tạp chí 16(9)(2016) Trang: e5
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí Volume 3, Number 8(2016) Trang: e5
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...