Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 29 (4) 2017(2017) Trang: article 69
Tạp chí: Khoa hoc công nghệ
Liên kết:

Two experiments were carried out to evaluate effects ef soil amendment with biochar and biodigester effluent on biomass yield of Taro.  In the first experimemt, five levels of biochar (0, 0.5, 1, 1.5, 2 kg/m2) were applied to Taro grown in 3*3m plots according to a completely randomized (CRD) design with 4 replicates. All plots were fertilized with biodigester effluent at the rate of 50 kg  N/ha. There were linear increases in yield of Taro leaves and petioles, and in their content of crude protein, when biochar was applied to the soil at levels from 0 to 2 kg/m2. Soil fertility as measured by pH, water-holding capacity and nitrogen content was increased linearly according to the level of biochar. In the second experiment, five levels of biodigester effluent  (0, 25, 50, 75, and 100 kg N/ha) were applied to to Taro grown in 1*1m plots that had been amended with 2 kg/m2 of biochar. Applying biodigester effluent at levels up to 100 kg N/ha resulted in linear increases in biomass yield and in crude protein content of leaves and petioles and to increased soil fertility as measured by pH, water-holding capacity and nitrogen content. Key words: nitrogen, organic carbon, organic matter, pH, soil N, water holding capacity

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 117-123
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 28(2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 3 (1)(2017) Trang: 39-59
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 02(2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
Số tạp chí 6(2017) Trang: 541-544
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 3(2017) Trang: 1-14
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal For Research In Business, Management And Accounting
Số tạp chí 1(2017) Trang: 172-174
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THẺ DỤC THỂ THAO TRONG THÒI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 3(2017) Trang: 183-202
Tạp chí: International Journal of China Studies
Số tạp chí 27(2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 5 (1)(2017) Trang: 34-48
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Số tạp chí 2(2017) Trang: 231-237
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE
Số tạp chí 3(1)(2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...