Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 29 (4) 2017(2017) Trang: article 69
Tạp chí: Khoa hoc công nghệ
Liên kết:

Two experiments were carried out to evaluate effects ef soil amendment with biochar and biodigester effluent on biomass yield of Taro.  In the first experimemt, five levels of biochar (0, 0.5, 1, 1.5, 2 kg/m2) were applied to Taro grown in 3*3m plots according to a completely randomized (CRD) design with 4 replicates. All plots were fertilized with biodigester effluent at the rate of 50 kg  N/ha. There were linear increases in yield of Taro leaves and petioles, and in their content of crude protein, when biochar was applied to the soil at levels from 0 to 2 kg/m2. Soil fertility as measured by pH, water-holding capacity and nitrogen content was increased linearly according to the level of biochar. In the second experiment, five levels of biodigester effluent  (0, 25, 50, 75, and 100 kg N/ha) were applied to to Taro grown in 1*1m plots that had been amended with 2 kg/m2 of biochar. Applying biodigester effluent at levels up to 100 kg N/ha resulted in linear increases in biomass yield and in crude protein content of leaves and petioles and to increased soil fertility as measured by pH, water-holding capacity and nitrogen content. Key words: nitrogen, organic carbon, organic matter, pH, soil N, water holding capacity

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(1)(2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí Vol.7, Issue 4(2017) Trang: 7-18
Tạp chí: International Journal of Educational Science and Research (IJESR)
Số tạp chí 5 (4)(2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Số tạp chí Vol. 7, Issue 4,(2017) Trang: 123-132
Tạp chí: International Journal of Educational Science and Research (IJESR)
Số tạp chí Special Issue November 2017(2017) Trang: 20-30
Tạp chí: Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University
Số tạp chí 71(2017) Trang: 55-61
Tạp chí: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Số tạp chí 16(2017) Trang: 325-339
Tạp chí: Journal of Asia Maritime and Fisheries Universities Forum
Số tạp chí DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_58(2017) Trang: 607-616
Tạp chí: International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications AETA 2017
Số tạp chí 99(2017) Trang: 131–137
Tạp chí: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Số tạp chí 7(2017) Trang: 662-667
Tạp chí: Indian Journal of Applied Research
Số tạp chí 2(2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...