Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 71(2017) Trang: 55-61
Tạp chí: Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

The effect of subcritical water (SCW) pretreatment on cellulose recovery of water hyacinth was investi- gated in this study. Before SCW treatment, cellulose and hemicellulose contents of dried water hyacinth sample were 25.0% and 11.0%, respectively. After being treated at 165 °C and 50 bar for 30 min with a water to dried sample ratio of 10:1 (ml/g), cellulose content in the treated sample was 68.2% which is 131.5% of the untreated sample. Pretreatment using H 2 SO 4 was also carried out in order to understand the effect of the chemical on lignocellulose degradation and compare it with that of SCW pretreatment. The results revealed that SCW treatment was an environmentally friendly method to recovery cellulose and remove lignin from water hyacinth which is promising for bioethanol production. The effects of SCW treatment on the composition and structure of water hyacinth were studied by TGA, FTIR and SEM.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(1)(2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 29 (4) 2017(2017) Trang: article 69
Tạp chí: Khoa hoc công nghệ
Số tạp chí Vol.7, Issue 4(2017) Trang: 7-18
Tạp chí: International Journal of Educational Science and Research (IJESR)
Số tạp chí 5 (4)(2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Số tạp chí Vol. 7, Issue 4,(2017) Trang: 123-132
Tạp chí: International Journal of Educational Science and Research (IJESR)
Số tạp chí Special Issue November 2017(2017) Trang: 20-30
Tạp chí: Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University
Số tạp chí 16(2017) Trang: 325-339
Tạp chí: Journal of Asia Maritime and Fisheries Universities Forum
Số tạp chí DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_58(2017) Trang: 607-616
Tạp chí: International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications AETA 2017
Số tạp chí 99(2017) Trang: 131–137
Tạp chí: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Số tạp chí 7(2017) Trang: 662-667
Tạp chí: Indian Journal of Applied Research
Số tạp chí 2(2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...