Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2021
Số tạp chí 12(2021) Trang: 23-31
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Số tạp chí 8(2021) Trang: 416-422
Tạp chí: Journal of Education and e-Learning Research
Số tạp chí 2021(2021) Trang: 1-12
Tạp chí: CONCURRENCY AND COMPUTATION - PRACTICE & EXPERIENCE
Số tạp chí 8(2021) Trang: 527-540
Tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research
Số tạp chí 12(2021) Trang: 11-20
Tạp chí: Research in World Economy
Số tạp chí 7(2021) Trang: 102-108
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Research
Số tạp chí 12(2021) Trang: 2056-2073
Tạp chí: Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
Số tạp chí Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do(2021) Trang: 167-176
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
Số tạp chí 31(2021) Trang: 429-453
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Yugoslav Journal of Operations Research
Số tạp chí 38(2021) Trang:
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Operational Research
Số tạp chí 63(2021) Trang: 6-16
Tạp chí: European Journal of Social Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...