Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí Special Issues 2015(2015) Trang: 50-56
Tạp chí: Journal of Fisheries Science and Technology
Số tạp chí Số 10(2015) Trang: 109-114
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế
Số tạp chí 6(2015) Trang: 94-100
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 02(2015) Trang: 99-104
Tác giả: Trần Thị Xoan
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
Số tạp chí 02(2015) Trang: 131-142
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: nghiên cứu văn học
Số tạp chí 174(2015) Trang: 21-23
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí Số đặc biệt(2015) Trang: 43-49
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Tạ chí Khoa học Đào toạ và huấn luyện Thể thao

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...