Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 8(2016) Trang: 90-95
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 8(2016) Trang: 80-85
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 09(2016) Trang: 119
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Công thương
Số tạp chí 105(2016) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8 (250) 2016(2016) Trang: 65-74
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 128(2016) Trang: 107-111
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Số tạp chí 1(2016) Trang: 127-142
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 23(3)(2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số tạp chí 8(86)(2016) Trang: 127-140
Tạp chí: Tạp chí Khoa học


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...