Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 56(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết: http://-

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng chống chịu được môi trường có độc chất Al3+ cao; (ii) Đánh giá tiềm năng cung cấp dưỡng chất N, P cho cây trồng của các dòng vi khuẩn đã chọn. Mẫu đất phèn và nước được thu tại bốn vùng đất phèn trồng lúa ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Trũng sông Hậu và Bán đảo Cà Mau. Kết quả thí nghiệm cho thấy sáu dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía tiềm năng chịu được môi trường độc chất Al3+ được tuyển chọn từ 107 dòng vi khuẩn được phân lập. Các dòng vi khuẩn 5W32, 7W76, 7S12 và 5S30 có tiềm năng nhất trong chịu được môi trường độc chất Al3+, cung cấp IAA, hòa tan lân nhôm, theo thứ tự. Dòng vi khuẩn 7S18 ngoài sở hữu các đặc tính nêu trên còn có khả năng hòa tan lân sắt. Riêng dòng vi khuẩn 5S28 đạt hiệu quả thấp nhất trong các đặc tính được khảo sát, ngoại trừ tổng hợp IAA trong điều kiện háo khí tối. Ngưỡng độc chất Al3+ mà các dòng vi khuẩn có thể chống chịu là ngưỡng cao nhất được xác định trong các mẫu đất của vùng nghiên cứu 50 mg kg-1. Vi khuẩn 7S18 cung cấp NH4+, IAA, P từ AlPO4 và FePO4 (mg L-1) theo thứ tự của là 32,69 - 49,87, 7,96 - 8,95, 7,77 - 8,37 và 5,22 - 19,11 trong cả hai điều kiện ủ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 05(2019) Trang: 360-370
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 06(2019) Trang: 466-475
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 1/2019(2019) Trang: 30-35
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 10 (2)(2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 53-57
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 72-75
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 72(2019) Trang: 117-134
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
Số tạp chí Special issue: Environmental Science(2019) Trang: 37-43
Tạp chí: Journal of Vietnamese environment
Số tạp chí 7(2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 01(2019) Trang: 42-44
Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Số tạp chí số đặc biệt tháng 10-2019(2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Số tạp chí ISSN-2588-1256-3(2019) Trang: 1163-1174
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí đặc biệt 8/2019(2019) Trang: 182-185
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 4(2019) Trang: 61-63
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Giáo dục lý luận chính trị quân sự
Số tạp chí 61(2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...