Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 55(2019) Trang: 66-72
Tạp chí: Khoa hoc đất
Liên kết:

Độc chất nhôm, sắt hiện diện với nồng độ cao trong đất phèn làm hạn chế sự hấp thu dinh dưỡng và tăng khả năng tích lũy độc chất ở hạt cây trồng trong khi vi khuẩn Rhodopseudomonas palustris sở hữu khả năng cố định đạm và giảm độc chất nhôm, sắt. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá vai trò của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa các dòng vi khuẩn R. palustris đến sự tích lũy dưỡng chất N và độc chất Al, Fe trong hạt lúa. Thí nghiệm thừa số hai nhân được bố trí theo tố khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất phèn Hòn Đất – Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới. Trong đó, nhân tố thứ nhất là bón chế phẩm hữu cơ vi sinh (chứa bốn dòng vi khuẩn, chứa một dòng vi khuẩn và không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh), và nhân tố thứ hai gồm bốn mức phân đạm (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1). Kết quả cho thấy vi khuẩn R. palustris được chủng trong chế phẩm hữu cơ vi sinh đã tăng hấp thu dưỡng chất đạm và giảm độc chất nhôm, sắt so với không bón cả chế phẩm hữu cơ vi sinh. Bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa một dòng vi khuẩn VNW64 hoặc bốn dòng vi khuẩn VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 đã tăng tổng hấp thu đạm trong thân, lá và hạt 25,2 - 62,0% và giảm nồng độ nhôm 12,7 - 34,0%, sắt 8,7 - 32,4% trong hạt lúa.

Các bài báo khác
Số tạp chí 05(2019) Trang: 360-370
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 06(2019) Trang: 466-475
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 1/2019(2019) Trang: 30-35
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 10 (2)(2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 53-57
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 72-75
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 72(2019) Trang: 117-134
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
Số tạp chí Special issue: Environmental Science(2019) Trang: 37-43
Tạp chí: Journal of Vietnamese environment
Số tạp chí 7(2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 01(2019) Trang: 42-44
Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Số tạp chí số đặc biệt tháng 10-2019(2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Số tạp chí ISSN-2588-1256-3(2019) Trang: 1163-1174
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí đặc biệt 8/2019(2019) Trang: 182-185
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 4(2019) Trang: 61-63
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Giáo dục lý luận chính trị quân sự
Số tạp chí 61(2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...