Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 05(2019) Trang: 360-370
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Liên kết:

Nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp kích thích khác nhau đến hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng. Thí nghiệm được bố trí trong bể có kích thước (1 × 1 × 1 m), mật độ 15 cặp ốc/m2 và mực nước trong bể ban đầu là 40 cm Thí nghiệm 1 được bố trí với 4 phương pháp kích thích sinh sản: 1) Giảm 25% nước (D25); 2) Giảm 50% nước (D50); 3) Giảm 75% nước (D75) và 4) Giảm 100% nước (D100). Kết quả cho thấy tỷ lệ ốc tham gia sinh sản ở D75 đạt cao nhất (60,6%), kế tiếp D50 (58,3%) và khác biệt (pso với D25 hay D100. Ốc ở D75 sinh ra số tổ trứng và tần suất sinh sản (9,08 tổ/m2; 3,03 tổ/ngày/m2) cao hơn và khác biệt (pTỷ lệ ốc tham gia sinh sản ở A50 (82,2%), cao hơn (pc ở A50 sinh ra số tổ trứng và tần suất sinh sản (12,3 tổ/m2; 4,11 tổ/ngày/m2) cao hơn (pso với A25 (10,1 tổ/m2; 3,33 tổ/ngày/m2) hay A100 (9,7 tổ/m2; 3,22 tổ/ngày/m2). Kích thích sinh sản ốc bằng cách thay 75% hoặc cấp thêm 50% nước trong bể nuôi vỗ cho hiệu quả sinh sản cao hơn so với các phương pháp khác.

Các bài báo khác
Số tạp chí 06(2019) Trang: 466-475
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 1/2019(2019) Trang: 30-35
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 10 (2)(2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 53-57
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 72-75
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 72(2019) Trang: 117-134
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
Số tạp chí Special issue: Environmental Science(2019) Trang: 37-43
Tạp chí: Journal of Vietnamese environment
Số tạp chí 7(2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 01(2019) Trang: 42-44
Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Số tạp chí số đặc biệt tháng 10-2019(2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Số tạp chí ISSN-2588-1256-3(2019) Trang: 1163-1174
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí đặc biệt 8/2019(2019) Trang: 182-185
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 4(2019) Trang: 61-63
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Giáo dục lý luận chính trị quân sự
Số tạp chí 61(2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...