Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 19(2019) Trang: 74-79
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của độ mặn lên hiệu suất xử lý nước thải chế biến thuỷ sản bằng quá trình xử lý sinh học hiếu khí dạng sinh trưởng lơ lửng. Mô hình thí nghiệm có thể tích làm việc là 7 L và được vận hành liên tục với lưu lượng nạp nước 42 L/ngày, tương ứng với thời gian lưu nước 4 giờ. Độ mặn trong nước thải được tạo ra bằng cách thêm NaCl với nồng độ lần lượt là 0, 5, 10, 20, 30 g/L. Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lý TSS, COD, BOD5, TN của hệ thống gần như không bị ảnh hưởng khi NaCl thêm vào thấp hơn 10 g/L. Nồng độ trung bình của TSS, COD, BOD5, TN trong nước thải sau xử lý lần lượt là 17,3-22,6 mg/L, 37,9-49,8 mg/L, 19,5-21,3 mg/L, và 11,0-17,7 mg/L, đều đạt qui chuẩn xả thải loại A theo QCVN 11:2015/BTNMT. Hiệu suất loại bỏ BOD5 và TSS có dấu hiệu giảm khi nước thải chứa 10 g/L NaCl. Khi tăng nồng độ NaCl lên 30g/L trong nước thải đầu vào, hiệu suất xử lý trung bình của hệ thống giảm xuống chỉ còn 66,2% đối với TSS và 58,7% đối với TN. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng quá trình bùn hoạt tính có thể không hiệu quả khi xử lý nước thải có độ mặn cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 05(2019) Trang: 360-370
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 06(2019) Trang: 466-475
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 1/2019(2019) Trang: 30-35
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 10 (2)(2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 53-57
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 72-75
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí Đặc biệt, kỳ 1(2019) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019(2019) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 72(2019) Trang: 117-134
Tạp chí: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
Số tạp chí Special issue: Environmental Science(2019) Trang: 37-43
Tạp chí: Journal of Vietnamese environment
Số tạp chí 7(2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 01(2019) Trang: 42-44
Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Số tạp chí số đặc biệt tháng 10-2019(2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Số tạp chí ISSN-2588-1256-3(2019) Trang: 1163-1174
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí đặc biệt 8/2019(2019) Trang: 182-185
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 4(2019) Trang: 61-63
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Giáo dục lý luận chính trị quân sự
Số tạp chí 61(2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...