Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2016
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 177-186
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications

This study introduces a new approach in forecasting the brown plant hopper (BPH) infection levels using the set-valued decision rules. The experiment was conducted in two scenarios, and was supported by the tool SSBPH – the tool is developed by authors. The experimental results help the agricultural managers process information on BPH, forecast the infection of BPH, and give the recommendation to farmers.

Các bài báo khác
Số tạp chí 168(2016) Trang: 311-324
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí 01(2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
Số tạp chí 165(2016) Trang: 380-394
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165(2016) Trang: 165-176
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 187-197
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...