Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2016
Số tạp chí Volume 168(2016) Trang: 246-263
Tạp chí: Nature of Computation and Communication

The paper proposes a new approach to model the hierarchical structure and implement a scheduled algorithm for disseminating data of a brown planthopper surveillance network based on Wireless Sensor Network (WSN) approach. In the hierarchical model, light trap sensor nodes in the same province compose a sub network at level 1 while sink nodes of these networks compose another sub network at level 0. Thanks to this structure, there are 2 types of data dissemination: local at sub networks at level 1 and cluster at sub network at level 0. These behaviors are monitored by a timer which calculates the next execution time for each node. The model and its algorithms are simulated using data col- lections of the brown planthopper surveillance network in Mekong Delta, especially in Cantho, Angiang, Dongthap - 3 typical rice provinces in the delta. Structure of the model is suitable for the hierarchical management policies of a light trap network in a large region and the role of WSN in collecting data is emerged via the simulation.

Các bài báo khác
Số tạp chí 168(2016) Trang: 311-324
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí 01(2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
Số tạp chí 165(2016) Trang: 380-394
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165(2016) Trang: 165-176
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 187-197
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 177-186
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...