Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2016
Số tạp chí 165(2016) Trang: 380-394
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Liên kết:

In this paper, we propose a new approach to optimize the connection time for Low Earth Orbit (LEO) satellite based on dynamic sensor field. A dynamic sensor field is a long range sensor network that is able to redefine the gateway for extension communication time with LEO satellite to adapt with the shift of the satellite’s ground track at each revolution. The model for optimization comprises the parameters of both ground and space segment. The experimental results are performed on two sensor field deployments which aim at optimizing the connection time for successful communication. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 168(2016) Trang: 311-324
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Số tạp chí 01(2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
Số tạp chí 165(2016) Trang: 165-176
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 187-197
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online))(2016) Trang: 177-186
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...