Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 123-139
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
Số tạp chí 5(2017) Trang: 38-52
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị OpenTESOL lần thứ 5 - Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages
Số tạp chí (2017) Trang: 120-125
Tạp chí: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)
Số tạp chí (2017) Trang: 709-720
Tạp chí: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
Số tạp chí (2017) Trang: 215-222
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
Số tạp chí (2017) Trang: 132-137
Tạp chí: 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, 24-25/11/2017, Hà Nội, Việt Nam
Số tạp chí (2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...