Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/05/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The artistic time in patriotic short stories in urban areas in Southern Vietnam 1965-1975

Từ khóa:

Truyện ngắn yêu nước, đô thị miền Nam, thời gian nghệ thuật

Keywords:

Patriotic short stories, urban areas in Southern Vietnam, artistic time

 

ABSTRACT

In this paper, we studied the artistic time in patriotic short stories in urban areas in Southern Vietnam between 1965 and 1975. The artistic time was not only an essential part of literary works but also a valuable artistic signal. Most writers chose present time as the point of time for their works. The incline in applying inverted- channel time and psychological time was also an outstanding feature. These features contributed to the success of this group of short stories.

TÓM TẮT

Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát vấn đề thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975. Thời gian nghệ thuật không chỉ là một thành phần tất yếu của tác phẩm mà còn là một tín hiệu nghệ thuật có giá trị. Đa số tác giả đã chọn hiện tại làm thời điểm chính cho sự kiện trong tác phẩm của mình. Sự gia tăng kiểu thời gian đảo tuyến và thời gian tâm tưởng cũng là đặc điểm nổi bật. Những đặc điểm nói trên góp phần tạo nên thành công cho mảng truyện ngắn này.

Trích dẫn: Bùi Thanh Thảo, 2016. Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1965 - 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 1-6.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 145-152
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-63
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 62-68
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 82-88
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
10/2019 (2019) Trang: 461-470
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
19 (2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
(2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số 2 (2015) Trang: 38-45
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Văn học
Số 12 (2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Niên san 2013-2014 (2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...