Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 145-152
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về

ABSTRACT

We studied some of Anh Duc?s short stories written from 1963 to 1973 in order to clarify some issues about the land and the people in the south of Viet Nam during the war against American army. Regarding the southern land of Viet Nam, Anh Duc signified the distinctive scenery of the waterway region and its powerful vitality. With respect to the people, Anh Duc focused on describing common people who were rather quiet but had important contributions to the revolution. The elderly, women, and young men with their own ways created the portrait of the heroic Southerners. Through that way, Anh Duc assured his position in the revolutionary literature of the country.

Keywords: short story, revolutionary heroism, the southern territory (the land in the south of Viet Nam), the Southerners (the people in the south), the war against Americans, powerful vitality, common people, characters, realistic, lyric, characteristics

Title: The Land and the Southerners of Viet Nam through Anh Duc?s short stories

TóM TắT

Chúng tôi nghiên cứu một số truyện ngắn Anh Đức viết trong khoảng thời gian 1963 ? 1973 để làm rõ vấn đề vùng đất và con người Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Về vùng đất Nam Bộ, Anh Đức đã làm nổi bật cảnh trí đặc thù vùng sông nước và sức sống mãnh liệt của nó trong chiến tranh. Về con người, Anh Đức chú ý đến tập thể nhân dân, miêu tả họ như là những con người thầm lặng nhưng góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến. Những cụ già, những người phụ nữ, những cậu thiếu niên,? ? mỗi người bằng cách riêng của mình đã tạo nên bức chân dung con người Nam Bộ anh hùng. Với những truyện ngắn đó, Anh Đức khẳng định được vị trí của mình trong nền văn học   cách mạng.

Từ khóa: truyện ngắn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vùng đất Nam Bộ, con người Nam Bộ, kháng chiến chống Mỹ, sức sống mãnh liệt, tập thể nhân dân, nhân vật, hiện thực, trữ tình, tính cách

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 1-6
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-63
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 6-13
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 62-68
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 82-88
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tải về
10/2019 (2019) Trang: 461-470
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
19 (2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
(2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số 2 (2015) Trang: 38-45
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Văn học
Số 12 (2014) Trang: 66-73
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh
Niên san 2013-2014 (2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...