Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 259-262
Tạp chí: Treizième Colloque International Francophone sur l?écrit et le Document, CIFED 2014, Nancy, France 19-21/3/2014

In this paper, we present a method of camera-based document image retrieval for heterogeneous-content document using a multi-layer separating approach. We use Locally Likely Arrangement Hashing (LLAH) extracting text features on the layer which contains text. In addition, we employ a technique of reducing the memory required for storing the hash table. Experiment result show that our approach is efficient in term of accuracy result and real-time retrieval for heterogeneous-content document camera-based retrieval.

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 30-38
Tải về
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Eleventh IAPR International Workshop on Graphics Recognition – 22-23 August 2015, Nancy, France
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 978-1-4799-1805-8
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2014
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...