Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’2015)

In this paper, we present camera-based document retrieval systems using various local features as well as various indexing methods. We employ our recently developed features, named Scale and Rotation Invariant Features (SRIF), which are computed based on geometrical constraints between pairs of nearest points around a keypoint. We compare SRIF with state-of-the-art local features. The experimental results show that SRIF outperforms the state-of-the-art in terms of retrieval time with 90.8% retrieval accuracy.

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 30-38
Tải về
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Eleventh IAPR International Workshop on Graphics Recognition – 22-23 August 2015, Nancy, France
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 978-1-4799-1805-8
1 (2015) Trang:
Tạp chí: Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2014
(2014) Trang: 259-262
Tạp chí: Treizième Colloque International Francophone sur l?écrit et le Document, CIFED 2014, Nancy, France 19-21/3/2014
 

CTUJoS indexed by


Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...