Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 69-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

The prevalence of ectoparasites in domestic dogs in Can Tho City

Từ khóa:

Ngoại ký sinh trùng, chó nuôi, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Ectoparasites, domestic dogs, Can Tho city

ABSTRACT

The study ?The prevalence of ectoparasite infestation in domestic dogs in Can Tho city? was conducted from December 2013 to April 2014. Totally, 208 domestic dogs were examined, and 39.42% of them were infested by ectoparasites. Specifically, domestic dogs in Co Do district had higher infectious rate (55.77%) than domestic dogs in Ninh Kieu district (33.97%). Domestic dogs at all age were infected ectoparasites. Raising methods had an influence to the ectoparasitic infectious rate. The ectoparasitic infection rate of free-ranged-domestic dogs was higher than it does in kept dogs, namely the former occupied 42.26%, and the latter was only 22.95%. There was no statistical deference between the prevalence of the ectoparasite infectious rate with regard to sex. In our research, we identified 5 different species including 2 species of ticks: Rhipicephalus sanguineus and Boophilus microplus; 2 species of fleas namely: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis felis and 1 species belonged to Demodex canis. Among them, domestic dogs were infected mostly by Rhipicephalus sanguineus (25.00%), following by Boophilus microplus with 18.27%, and Demodex canis (9.62%).  In contrast, fleas infected domestic dogs with low percentage. Namely, Ctenocephalides canis and Ctenocephalides felis felis had infectious rate of 3.85%, 1.92%; respectively.

TóM TắT

Đề tài ?Tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó tại thành phố Cần Thơ? được thực hiện từ 12/2013 đến 04/2014. Qua kiểm tra 208 chó để tìm ngoại ký sinh tại thành phố Cần Thơ cho thấy: Chó nhiễm ngoại ký sinh tại thành phố Cần Thơ với tỷ lệ nhiễm khá cao (39,42%) trong đó chó nuôi tại Cờ Đỏ nhiễm cao (55,77%) hơn chó nuôi tại quận Ninh Kiều (33,97%). Về lứa tuổi cho thấy tất cả lứa tuổi đều nhiễm ngoại ký sinh trùng. Về tỷ lệ nhiễm theo phương thức nuôi cho thấy chó nuôi thả rong nhiễm ngoại ký sinh (46,26%) cao hơn chó diện nuôi nhốt (22,95%). Không có sự khác biệt giữa tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh trùng giữa chó đực và chó cái. Có 5 loài ngoại ký sinh được tìm thấy: 2 loài ve là Rhipicephalus sanguineus và Boophilus microplus; 2 loài bọ chét là Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis felis và 1 loài Demodex canis; trong đó loài Rhipicephalus sanguineus nhiễm cao nhất (25,00%), kế đến là loài ve Boophilus microplus (18,27%) và các loài Demodex canis (9,62%); bọ chét (Ctenocephalides canis là 3,85%, Ctenocephalides felis felis là 1,92%) chiếm tỷ lệ thấp nhất.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 6-10
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 63-68
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 74-78
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 83-89
Tạp chí: Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...