Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/04/2015

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Application of problem solving method in teaching the national defense and security course at Can Tho University

Từ khóa:

Giáo dục quốc phòng và an ninh; phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề; tình huống có vấn đề

Keywords:

National defence and security training; teaching and learning through problem solving; problem situations

ABSTRACT

Currently, improving the quality of the national defence and security training course at Can Tho University is necessary. This paper is a continuation of previous research precisely assessing the drawbacks in teaching the national defence and security training course. Hence, the writer of this paper suggests we should activate the teaching process through problem-solving method which has been proved to be of great success. This method has been playing an important role in activating learners to improve their results in the discipline; threfore it is confirming the feasibility of the method. Inevitably, the change in method is tightly interwoven with the change in school facilities and evaluating and testing procedures.

TÓM TẮT

Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Cần Thơ hiện nay là cần thiết. Bài viết kế thừa kết quả nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng yếu kém trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất tổ chức vận dụng phương pháp dạy học theo quan điểm tích cực mà cụ thể là dạy học nêu và giải quyết vấn đề vào giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tác giả nhận thấy, việc tổ chức vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề vào trong quá trình dạy học đã đem lại hiệu quả rõ rệt và tương đối ổn định. Phương pháp này đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo của người học, góp phần nâng cao kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng, an ninh và năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên tại Trường Đại học Cần Thơ. Từ đây có thể khẳng định tính khả thi khi giảng viên lựa chọn và vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp không thể tách rời với việc đổi mới phương tiện, hình thức tổ chức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...