Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 26/02/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The reality of the organization and management of the courses at the national defense and security education centers in the southern region

Từ khóa:

Công tác tổ chức quản lý khóa học, giáo dục Quốc phòng và An ninh, nguyên nhân và giải pháp

Keywords:

Organization, management of the course, national defense and security education, causes and solutions

ABSTRACT

National defense and security education centers in the South started putting into practice a model of organization and management of courses for students and introduced various methods and measures in management, and teaching organization to enhance the quality of learning and military skill for students. However, at present, the organization and management of National Defense and Security Education centers in the South are still not uniform and scientific; there is no scientific and appropriate process and management of the course. To learn about the picture of the organization and management of national defense and security education, the study was conducted on the reality of organization and management of national defense and security education centers in the South. Some solutions were proposed to renovate the organization and management of national defense and security education course at the National Defense and Security Education Center of Can Tho University.

TÓM TẮT

Các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh khu vực phía Nam đã thực hiện mô hình tổ chức, quản lý khóa học tập trung cho sinh viên và đưa ra nhiều phương pháp, biện pháp trong quản lý, tổ chức dạy học khác nhau nhằm nâng cao chất lượng học tập và kỹ năng quân sự cho sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay công tác tổ chức, quản lý của các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khu vực phía Nam chưa thực sự thống nhất, khoa học; chưa có một qui trình tổ chức, quản lý khóa học khoa học phù hợp. Để tìm hiểu bức tranh về công tác tổ chức, quản lý khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh, nghiên cứu nhằm khảo sát thực trạng, công tác tổ chức, quản lý khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khu vực phía Nam. Từ thực trạng và nguyên nhân, nghiên cứu kế thừa, một số giải pháp được đề xuất nhằm đổi mới công tác tổ chức, quản lý khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Cần Thơ

Trích dẫn: Cao Ngọc Báu, 2018. Thực trạng công tác tổ chức, quản lý khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khu vực phía Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 129-138.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...