Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 114-121
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

The reality of teaching National Defense Education and Security at Can Tho university

Từ khóa:

Thực trạng dạy học, Vận dụng phương pháp dạy học, Giáo dục quốc phòng, an ninh

Keywords:

The teaching reality, Applying teaching methods, National Defense Education and Security

ABSTRACT

Currenty, improving the quality in teaching National Defense Education and Security at Can Tho university is necessary. To evaluate the teaching reality and seek for the way to enhance the teaching quality effectively, the writing learned through testing by the question table, interviewing facuties, students at Can Tho university. Since then, the authors found that there are a lot of causes to the real weakness in teaching National Defense Education and Security, and the teaching methods of teachers is an important factor. From the above causes, the author proposes the need to innovate, use of active teaching methods in teaching National Defense Education and Security. However, innovation can not be separated methods with innovative media, organizational forms and methods of evaluating assessment results.

TóM TắT

Nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trường Đại học Cần Thơ hiện nay là cần thiết. Để đánh giá đúng thực trạng dạy học, từ đó tìm ra giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học, bài viết đi tìm hiểu qua khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn giảng viên, sinh viên ở Trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, tác giả nhận thấy rằng thực trạng yếu kém trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó phương pháp giảng dạy của giảng viên là nhân tố quan trọng. Từ thực trạng đó, tác giả kiến nghị cần phải đổi mới, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp không thể tách rời với việc đổi mới phương tiện, hình thức tổ chức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 129-138
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 186-192
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-15
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tải về
(2019) Trang: 163-178
Tạp chí: Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay”. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; thời gian 19/12/2019
Giáo dục thường xuyên, thực trạng và thách thức (2017) Trang: 1993-1997
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia,
số đặc biệt tháng 10-2019 (2019) Trang: 105-107
Tác giả: Cao Ngọc Báu
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...