Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
292 (2020) Trang: 97–112
Tạp chí: Annals of Operations Research

We address the problem of modifying vertex weights of a block graph at minimum total cost so that a predetermined set of p connected vertices becomes a connected p-median on the perturbed block graph. This problem is the so-called inverse connected p-median problem on block graphs. We consider the problem on a block graph with uniform edge lengths under various cost functions, say rectilinear norm, Chebyshev norm, and bottleneck Hamming distance. To solve the problem, we first find an optimality criterion for a set that is a connected p-median. Based on this criterion, we can formulate the problem as a convex or quasiconvex univariate optimization problem. Finally, we develop combinatorial algorithms that solve the problems under the three cost functions in O(nlog n) time, where n is the number of vertices in the underlying block graph.

Các bài báo khác
1 (2020) Trang: 1-12
Tạp chí: Journal of Industrial and Management Optimization
1 (2017) Trang: 1-12
Tạp chí: Central European Journal of Operations Research
1 (2016) Trang:
Tạp chí: Taiwanese Journal of Mathematics
1 (2016) Trang: 9-13
Tạp chí: IJCDM
13 (2014) Trang: 16-22
Tạp chí: Discrete Optimization
2 (2015) Trang:
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
247 (2015) Trang: 774-781
Tạp chí: European Journal of Operational Research
4 (2015) Trang:
Tạp chí: Mathematical Methods of Operations Research
3 (2015) Trang:
Tạp chí: Central European Journal of Operations Research
10 (2015) Trang:
Tạp chí: Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...