Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Assessment of land potential for developing agricultural production zones of Chau Thanh A district, Hau Giang province

Từ khóa:

Đánh giá đất đai, huyện Châu Thành A, phát triển nông nghiệp, sử dụng đất, tiềm năng đất

Keywords:

Agricutural development, Chau Thanh A district, land evaluation, land potential, land use

ABSTRACT

Chau Thanh A district, considered as the gateway of Hau Giang province adjacent to Can Tho city converges many advantages for agricultural development. The research is aimed to determine of land potential for agricultural development at Chau Thanh A district to promote the available benifit and to propose solutions to solve the limiting factors in the agricultural cultivation. Seventy households were interviewed to indentify advantages and disadvantages in agricultural production by participatory rapid appraisal method (10 meets), and land evaluation by FAO (1976, 2007) was used to identify land potential about nature and economy. The twenty-four land units from five land characteristics was established. The study has built five suitability zones for combination of natural, economic conditions for five land use types (triple rice crops, triple rice crops - fish, double rice crops, rice - cash crops and fruits). Based on the land potential, the study proposed five zones for agricultural development towards sustainable development in agricultural cultivation at Chau Thanh A district, Hau Giang province.

TÓM TẮT

Huyện Châu Thành A được coi là cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, là nơi hội tụ nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp tại huyện Châu Thành A để phát huy những lợi thế sẵn có và đề xuất các giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong quá trình canh tác nông nghiệp. Nghiên cứu đã phỏng vấn 70 hộ dân để xác định các điều kiện sản xuất, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình canh tác nông nghiệp thông qua việc thực hiện đánh giá nhanh nông thôn (10 cuộc), và sử dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai theo FAO (1976 và 2007) để xác định tiềm năng đất đai về tự nhiên và kinh tế. Kết quả nghiên cứu đã thành lập được 24 đơn vị đất đai từ 05 đặc tính đất đai. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây dựng được 05 vùng thích nghi về điều kiện tự nhiên kết hợp với kinh tế cho 05 kiểu sử dụng đất (lúa 03 vụ, lúa 03 vụ-cá, lúa 02 vụ, lúa-màu và cây ăn trái). Trên cơ sở tiềm năng đất đai trong điều kiện hiện tại, nghiên cứu đã đề xuất được 05 vùng cho phát triển nông nghiệp hướng đến phát triển bền vững trong quá trình canh tác nông nghiệp tại huyện Châu Thành A.

Trích dẫn: Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Quốc Sử và Trần Văn Dũng, 2019. Đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 12-23.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...