Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 79-83
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Bài viết này nhằm xác định được các yếu tố tác động làm cơ sở đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Nghiên cứu đã thu thập các số liệu thứ cấp, tổ chức một cuộc đánh giá nhanh nông thôn với sự tham gia của nhà quản lý nông nghiệp và phỏng vấn 120 người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để xác định các yếu tố và mức độ tác động đến mô hình canh tác bởi phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả đã xác định bốn nhóm yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến các mô hình canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Trong đó các yếu tố về đất, nước, lợi nhuận, thị trường tiêu thụ, chi phí đầu tư, tập quán canh tác, giải quyết việc làm, phù hợp quy hoạch, chính sách hỗ trợ, phèn hóa và gia tăng dịch bệnh là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số giải pháp về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...